AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă cu privire la sintagma "după verificarea (...) respectării condițiilor", în sensul de a stabili dacă instanța de judecată, învestită în baza prevederilor legale amintite, analizează doar condițiile formale ale hotărârii arbitrale sau și pe cele de fondAdmitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării facultative, dispuse de instanță în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă până la pronunțarea de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a unei hotărâri preliminare Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 684 și art. 687 din Legea nr. 95/2006 și ale art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 C. proc. civ., stabilind că competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor materiale și/sau morale pentru malpraxis, în situația în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 679 - 685 din Legea nr. 95/2006, aparține judecătorieiServicii de consultanță în management și servicii conexe. Selecția și contractarea experților. Decontarea cheltuielilor. Legislația Uniunii Europene. Aplicarea dispozițiilor naționale incidente în materia achizițiilor publiceApel. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele statelor terțe. Trimitere cauzei spre rejudecare la curtea de apel în vederea respectării dreptului la apărare al persoanei condamnate precum și a dreptului la un proces echitabil din perspectiva egalității de arme și a dublului grad de jurisdicțieCompletarea hotărârii. Nepronunțarea asupra cheltuielilor de judecatăConflict negativ de competență. Acțiune în despăgubiri formulată de lichidatorul judiciar în temeiul dispozițiilor art. 892 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Instanța competentă material să soluționeze cauzaBilet la ordin. Avalist. Acțiune în constatare. Inexistență drept de creanță. InadmisibilitateCameră preliminară. Contestație. Legalitatea administrării probelor de organele de urmărire penală. Cauză justificativăCerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Caracterul definitiv al încheierii de respingere a cererii. EfecteApel. Comunicarea hotărârii apelate prin poșta electronică, neînsoțită de formularul prevăzut de art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă, forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 310/2018. Consecințe. Neincidența dispozițiilor art. 154 alin. (6) Cod procedură civilă în forma modificată prin Legea nr. 310/2018A. Acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra bunurilor aportate în societate. Lipsa obiectului determinat al obligației de transfer de drepturi reale. B. Acțiune în constatarea nulității actului constitutiv al societății. Invocarea încălcării art. 37 din Legea nr. 31/1990. Condiții și efecteAcțiune în constatarea rezoluțiunii vânzării unui imobil la licitație publică și anularea procesului-verbal de licitație. Invocarea garanției pentru evicțiune și a celei pentru viciile ascunse ale bunului. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 1695 și art. 1707 alin. (1) din Codul civilLimitele reevaluării ofertei câștigătoare raportat la îndeplinirea unei cerințe de calificare analizate anterior de CNSCSchimbare încadrare juridică. Circumstanțe atenuante

Pandectele Săptămânale, nr. 3/2022 [33 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»