AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 539 C. proc. pen. față de efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 136/2021 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (1) - (3) și (4) din Legea nr. 554/2004. Procedura de executare a unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate de o instanță de contencios administrativ. Adoptare a unui act administrativ unilateral cu caracter individual Asigurări. Normă ASF. Anulare hotărâre arbitralăContract de prestări servicii. Emiterea unor facturi pro-forma. Neemiterea facturii fiscale. Consecințe asupra caracterului exigibil al creanțeiAvocat. Fapte de concurență neloială. Sancțiune disciplinară. IndividualizareA. Concurență. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe O.U.G. nr. 39/2017,  național de transpunere al Directivei 2014/104/UE. Declararea neconstituționalității ordonanței de urgență. Admiterea excepției inadmisibilității acțiunii. Încălcarea dispozițiilor art. 22 alin. (2) și (4) din Codul de procedură civilă. B. Concurență. Efectul direct orizontal al art. 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.C. Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 42 alin. (1) pct. 13 din Codul de procedură civilă. Condiții și efecteOnorariu avocațial redus pe motiv că recursul a fost respins ca tardivAnulare recurs. Lipsa criticilor de nelegalitate care să poată fi încadrate în motivele de casareExtrădare pasivă. Preeminența dreptului internațional. Dubla incriminareAcțiune în pretenții formulată de moștenitorul asociatului majoritar care a decedat, având ca obiect dividendele repartizate autorului său. Lipsa calității procesuale activeMandat european de arestare. Prescripția răspunderii penaleReducere onorariu avocat Incidența normelor generale în materia asociațiilor de proprietari. Analiza valabilității clauzei compromisorii. Incidența motivului de casare pevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. Reclamant în procedura insolvenței. Înlocuirea administratorului judiciar pe parcursul judecății în apel. Omisiunea de a înștiința instanța. Citarea părțiiprin fostul administrator judiciar. Suspendarea judecății pentru lipsa părților. Hotărâre de perimare. Nelegalitatea procedurii de citare. Încălcarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității. Vătămare procesualăPrezumția caracterului oneros al mandatului acordat administratorului societății. Prezumție legală relativă. Admisibilitatea probei contrare

Pandectele Săptămânale, nr. 2/2023 [31 articole]

Pagina 2 din 3 «123»
Pagina 2 din 3 «123»