Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la sintagma "care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal" Admitere recurs în interesul legii. privind interpretarea dispozițiilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, coroborate cu prevederile art. 32 și 33 din O.U.G. nr. 80/2013, raportat la art. 197, art. 470 alin. (2) și (3), respectiv art. 486 alin. (2) și (3) din C. proc. civ.. Cereri/căi de atac formulate de debitor anterior deschiderii insolvenței. Însușirea cererilor și/sau căilor de atac de către practicianul în insolvență. Plata taxei judiciare de timbru Trimitere preliminară. Fiscalitate. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Prestare de servicii de agrement și de îmbunătățire a condiției fizice. Vânzare de carnete de acces la servicii a căror realitate este dovedită de o casă de marcat și de bilete de casă.   Eroare privind cota de impozitare. Practică națională care nu permite, în lipsa unei facturi, corectarea cuantumului TVA-ului și rambursarea excedentului de TVA plătitTrimitere preliminară. Siguranță alimentară. Norme de igienă care se aplică alimentelor de origine animală. Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Domeniu de aplicare. Excluderi. Furnizare de produse alimentare între unitățile de vânzare cu amănuntul care constituie o activitate marginală, localizată și restrânsă. Noțiunea de «activitate marginală, localizată și restrânsă». Reglementare națională care se abate de la definiția acestei noțiuni prevăzută de regulamentul menționatTrimitere preliminară. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE. Cupoane valorice furnizate pe cale electronică. Cupoane valorice cu utilizare unică și cupoane valorice cu utilizări multiple. Cartele preplătite sau coduri de cupoane valorice pentru achiziționarea de conținut digital, însoțite de un identificator de țară care face ca respectivul conținut digital să fie accesibil numai în statul membru vizatTrimitere preliminară. Cooperarea judiciară în materie civilă. Regulamentul (UE) 2015/848. Proceduri de insolvență. Procedură principală de insolvență în Germania și procedură secundară de insolvență în Spania. Contestarea inventarului și a listei creditorilor prezentate de practicianul în insolvență în cadrul procedurii secundare de insolvență. Clasificarea creanțelor lucrătorilor. Data care trebui să fie luată în considerareTrimitere preliminară. Directiva 2014/26/UE. Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Organisme de gestiune colectivă. Entități de gestiune independente. Acces la activitatea de gestionare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe – Directiva 2000/31/CE. Domeniu de aplicare material. Articolul 3 alineatul (3). Directiva 2006/123/CE. Domeniu de aplicare materialTrimitere preliminară. Transport aerian. Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Articolul 7 alineatul (3). Articolul 8 alineatul (1) litera (a). Dreptul la rambursarea costului biletului de avion în caz de anulare a unui zbor. Rambursare în bonuri de călătorie. Noțiunea de «acord scris al pasagerului» Procedură de rambursare prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul internet al operatorului efectiv de transport aerianTrimitere preliminară. Fiscalitate. Accize. Directiva 2008/118/CE. Articolul 7 alineatul (4). Exigibilitatea accizelor. Eliberare pentru consum. Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a unui produs aflat sub regim suspensiv. Noțiunea de «caz fortuit». Autorizare de către autoritățile competente ale statului membru. Pierdere iremediabilă ca urmare a unei culpe ușoare a unui angajat al antrepozitarului autorizatTrimitere preliminară. Articolul 102 TFUE. Principiul efectivității. Acțiuni în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență. Directiva 2014/104/UE. Transpunere tardivă a directivei. Aplicare în timp. Articolul 10. Termen de prescripție. Modalitățile dies a quo. Încetarea încălcării. Cunoașterea informațiilor indispensabile pentru introducerea acțiunii în despăgubireTrimitere preliminară. Transporturi. Transporturi rutiere. Directiva 2006/126/CE. Permise de conducere. Condiții de eliberare sau de reînnoire. Norme minime privind aptitudinile fizice și mentale. Vedere. Anexa III punctul 6.4. Principiul proporționalității. Persoană care nu respectă standardul de câmp vizual. Aviz favorabil pentru aptitudinea de a conduce eliberat de experți medicali. Marjă de apreciere într-un caz individual în lipsa unei excepții expreseInfracțiunea de abuz în serviciu. Încetarea procesului penal ca efect al intervenția prescripției răspunderii penale. Lipsa analizei instanței de fond cu privire la existența/inexistența infracțiunilor deduse judecății. Lipsa stabilirii existenței/inexistenței unui prejudiciu. Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal. Admitere apelDesemnarea unei alte instanțe. Abținere. Incident proceduralMandat european de arestare. Întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penaleConflict negativ de competență. Ordonanță președințială. Proces de divorț. Încredințare minor și suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării în străinătate a minorului

Pandectele Săptămânale, nr. 4/2024 [42 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»
© Editura Rosetti 2010-2024 Informații